Informacijas drodibas standarti

Neatkarîgi no ekonomiskâ darba, par kuru mçs runâjam, darba vietai jâbût raksturîgai ar augstu droðîbas lîmeni. To nodroðinâðana, cita starpâ, ir avârijas izejas, kurâm jâbût samçrâ iezîmçtâm, lai ugunsgrçka vai cita neveiksmes laikâ, kas apdraudçtu darbinieku dzîvi, viòi bija dzîvoklî, lai droði atstâtu telpas.

https://neoproduct.eu/lv/titan-gel-efektiva-metode-kas-palielina-jusu-dzimumlocekla-izmeru/

Tâdçï svarîga ir ne tikai privâtajos birojos, raþoðanas zâlçs, valsts pârvaldes iestâdçs, bet arî dzîvojamâs çkâs, skolâs un universitâtçs. Galvenajai personai, kas bûtîbâ iezîmç avârijas izejas, ir LED avârijas gaismas íermeòi.Jaunie risinâjumi paðreizçjâ plûdâ ir augstas kvalitâtes materiâlu apvienoðana ar paðreizçjo stilistiku un çrtu apdari. Tie ir piemçroti arî montâþai jaudas tipos un organizâcijâs. Droðîba arî garantç vienmçrîgu visas zîmes virsmas apgaismojumu un atpazîðanas diapazonu no 30 lîdz 40 metriem. Bet attiecîbâ uz objekta prasîbâm tas noteikti ir saistoðs ar augstâkiem izmçriem. Jâatzîmç, ka pozitîvs zîmols ir arî LED apgaismojuma izmantoðana, ko raksturo augsta izturîba. Tâdçjâdi tas veicina zemâkas apkalpoðanas un uzturçðanas izmaksas, kâ arî pozitîvi ietekmç dabisko vidi.Gaismekïa avârijas gaismeklis var bût vairâku veidu elektronika, ieskaitot paðpârbaudi, individuâlu baroðanas avotu vai atlasîtu monitoringa ierîcei. Izvçloties jûs vienmçr varat atrast piederumus, kas nodroðina gaismekïu uzstâdîðanu noteiktâs konfigurâcijâs, piemçram, uz griestiem, sienâm un ar pakaramiem. Ir redzami arî iebûvçtie modeïi. Svarîga loma ir gan tam, ka to montâþa notiek bez profesionâlu instrumentu izmantoðanas. Jâatzîmç arî tas, ka sakarâ ar smago metâlu likvidçðanu un enerìijas taupîðanas tehnoloìiju izmantoðanu mûsdienîgi piederumi ir videi draudzîgi. Tie parasti ir izgatavoti no cietas polikarbonâta, un uz tâm izvietotâs piktogrammas atbilst Eiropas prasîbâm. Pateicoties ðâdiem risinâjumiem, mçs gûstam pârliecîbu, ka evakuâcijas ceïð vispâr bûs zinâms, un tie, kas ir mâjâs, bûs droði un çrti.

Skatiet, kas ir ATEX