In vitro ostravas parskati

Viens no lielâkajiem politiskajiem jautâjumiem Polijâ ir pçdçjos mçneðos, un tagad tas ir in vitro. Galvenâ ideja ir vai in vitro jâmaksâ no valsts budþeta. Ciktâl tas attiecas uz in vitro, cenas trûkums ir nepârprotami vçrtîgs un ievçrojami pârsniedz vidçjâs poïu ìimenes spçju. Un neauglîgi cilvçki, kuri vairs nespçj izârstçt savu neauglîbu, tik daudz cînâs par in vitro subsîdijâm.

Tomçr ir vçrts atzîmçt, ka in vitro gadîjumâ cena pati par sevi nav problçma. Daþiem cilvçkiem pilnîbâ jâaizliedz in vitro. Tajâ laikâ viòi apzinâs ârkârtîgi konservatîvus uzskatus, kas tikai kâda iemesla dçï apgalvo, ka in vitro ir kaut kas slikts. Ðî iemesla dçï ir ïoti svarîgi informçt sabiedrîbu par to, kas tas ir in vitro un cik svarîgi tas ir visas sabiedrîbas prâtos. Diemþçl ir noslçpums, ka Eiropa, tagad arî Polijâ, pamazâm samazinâs. Tâpçc ir svarîgi, lai bûtu vairâk bçrnu. Ja tas attiecas uz in vitro ârstçðanas vçrtîbu, tas ir pârmçrîgi daudziem pâriem, kuri bûtu jauki vecâki. Galu galâ, kâds, kas tik daudz rûpçjas par bçrnu, kuru viòð nolemj in vitro, nav pârliecinâts, ka dzîvos vâju vecâku. Tâpçc in vitro metode tiek sagatavota kâ vispiemçrotâkais jaunieðu poïu auglîbas palielinâðanas sistçma. Jau ir daudz pârbaudîtas metodes, kas ir diezgan droða. Turklât labâkie neauglîbas ârstçðanas speciâlisti ir vienisprâtis, ja viòi meklç cenu, tie nedrîkst bût ðíçrslis pirms ðîs tehnoloìijas izmantoðanas, jo tas noteikti ir visefektîvâkâ neauglîbas recepte. Tâpçc paliek jautâjums, vai ðâdâ veidâ pievçrsties jûsu aizspriedumiem un interesantiem motîviem, vai veikt pragmatiskas darbîbas, kas ïaus poïu sievietçm dzemdçt bçrnus.