Ieslcdziet apgaismojumu

Papildu ir elektroapgâdes sadale un visu vadîbas sistçmu komunikâcija visnopietnâkajos apstâkïos. Citi savienotâji nevarçs tikt galâ, bet varbût eXLink savienotâjs apstrâdâs ðos sliktâkos apstâkïus. Kas ir savienotâjs un kâpçc tâ ir tik efektîva?

EXLink savienojums nodroðina elastîgu baroðanas avotu un papildus daudz pozitîvu komunikâciju ar visâm vadîbas sistçmâm, kas var atrasties jebkurâ vietâ, kur tas ir vienkârði stiprs, un nepiecieðamîbu izmantot ðâdu savienotâju. Tas darbojas lieliski pat tâdâs nelabvçlîgâs sprâdzienbîstamâs zonâs kâ 1., 2., 21. un 22. zona. Ðâdi savienotâji ir divu veidu - èetrstûrveida un septiòi, seði polâri.

4-polu un PE savienotâjs eXLink ir smaga sistçma, kas ïauj savâkt un atvienot daudzas daþâdas elektriskâs ierîces. Ir visi iespçjamie ligzdas un labas kontaktdakðas tâ sauktajiem zemsprieguma autobusu signâliem. Ir vçrts redzçt, ka elektroenerìijas pârvade tiek veikta lîdz 250V AC / 10 I misiòa un niíeïa, kâ arî nerûsçjoðâ tçrauda gadîjumâ.

http://lv.healthymode.eu/multilan-active-sagatavosanas-ieverojamam-dzirdes-uzlabojumam/Multilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

Âtri savienojamiem savienotâjiem ir daudz savienojuma un atvienoðanas iespçju. Tas neuzòemas lielâku atbildîbu par ierîces izslçgðanu laikâ, kas ievçrojami atvieglo darbu. Pilnie ir izgatavoti modelî, kas rada aizsardzîbas pakâpi IP66 / IP68. Savienotâji ideâli atrodas pie -55 ° C temperatûrâ un ðíçrso + 70 ° C vai ârkârtîgi sareþìîtos un bagâtîgos apstâkïos.Pateicoties tam, ka tie ir spçjîgi izmitinât no tâdiem dokumentiem kâ nerûsçjoðais tçrauds vai niíelçts misiòð, tie ir ïoti izturîgi pret jebkâdiem bojâjumiem. Tie var bût lîdz 7 vai 6 stabi vai 4 stabi un PE. Viòi labprât izmanto kalnrûpniecîbâ, jo izstrâdâjumam ir speciâli ieguves sertifikâti EX un M2. Viòi arî nepiespieþ traukus darbam ar enerìiju.

Viss sistçmu savienojums, pateicoties savienojuma savienotâjiem, tieðâm ir ïoti pozitîvs un labs un izturîgs.