Gofina darbinieku apmaciba

Apìçrba kods tiek izmantots, lai aprakstîtu veidu, kâdâ stilizâcija jâveic konkrçtai sanâksmei, ti, par konkrçtu darba raksturu. Ja tâ ir paredzçta sanâksmçm, situâcija ir diezgan vienkârða. Daudzos uzaicinâjumos jums vienmçr ir jâsaòem informâcija par to, kâda kleita ir sagaidâma no viesiem. & Nbsp; Labâ lîmenî un cieòa pret îpaðnieku ir apìçrba kods, tâdçï, ja uzaicinâjums ir atzîmçts, piemçram, kleita kods uz kopçjo melno, tas bûs slikti izskatîts, ja mûsu garderobes dominçjoðâ daïa bûs citâ krâsâ, nevis melnâ krâsâ. Ja mums nav pastâvîga ielûguma uz ielûgumu, kâ saimnieks vçlas, lai es sagatavotos, vienmçr ir jauki sagatavot vidçja un estçtisku apìçrbu.

Nç, tas ir, ja ir nepiecieðams iztulkot interpretâcijas kodu. Parasti viòð ir iesaistîts fakts, ka personai, kas veic tulkoðanu vienlaicîgi vai secîgi, biroja darbâ jâievçro vispârpieòemtie noteikumi. Tas nozîmç, ka ne tikai jûsu uzvedîbai un bûtnei, bet arî jûsu apìçrbam ir jâuzrâda cieòa pret saviem klientiem. Vîrieðu apìçrbu bûtîbâ doma ir diezgan vienkârða. Apìçrba kods tulkoðanai ir komplekts, vçlams tumði, tumði apavi un krekls, vçlams balts, un tas arî ir labi pârdomâts zilâ un gaiði rozâ krâsâ, obligâti ar lielu piedurkni. Pçdçjâ atbilstîba. Kâzu pârsçju jautâjums ir mazliet sareþìîts, un no ðîs daïas sievietes var atïauties jebkâdiem mçríiem. Ir nepiecieðams, bet galvenokârt, atcerçties, ka mûsu nedrîkst bût izaicinâjums. Tâpçc cilvçku kâ tulkotâju uzòemðana drçbju skapis jâaprîko ar ðâdiem elementiem:

Svârki - vçlams tumði zilâ vai melnâ krâsâ, jo vâjas krâsas un tikai daþus centimetrus virs ceïgala,Jaka - jâkontrolç svârki / bikses, kuras mçs ieliekam, un, pirmkârt, ir jâpievçrð uzmanîba pçdçjam, vai tas ir pareizi izvçlçts. Ne tas, ka tas nebija ne pârâk plaðs, ne pârâk mazs. Ir tâ sauktâs lielâs jakas, bet pieòemsim, ka atbilde bûs starp lielo jaudu un jaku ar vairâkiem izmçriem,Krekls - tas pats, ja vîrieðu krekls, vçlams balts, zils vai gaiði rozâ,Bikses - paðreizçjâ profesijâ, tâs paðas, kad jebkurâ citâ biroja stuff, sievietes var doties biksçs, lai gan tâm jâbût biksçm ar grieztu & nbsp;Kniedes - tâs nav nepiecieðamas, bet tâs papildina eleganci. Protams, ja tâs nav pârâk augstas - optimâlais augstums ir gandrîz 7 cm.