Gastronomija

Droðîbas plâksnes sauc arî par droðîbas galviòu vai diafragmu. Piemçroðanas metode ir atbilde uz pçtîjumu par to, kas ir droðîbas plâksne.

Droðîbas plâkðòu uzdevums ir pârslçgt pârâk lielu spiedienu uz normâlu vietu, kas rodas no kïûmes. Ierîces var darbinât daþâdos veidos. Tie ir sadalîti savâ starpâ atkarîbâ no instalâcijas veida un vidçja. Tie var bût daþâda veida, cita veida tehnoloìiskie risinâjumi, kas tika izmantoti raþoðanas laikâ. Var bût izòçmuma kârtâ izgatavoti no otriem materiâliem.

Pârplîstoðo disku princips ir atkarîgs no tâ, ka darbîbas vide ir âtri noòemta no apdroðinâtâs ierîces caur tukðu ðíçrsgriezumu, kas tika iegûts, mainot plâksni.

Droðîbas plâksnes var individuâli atlasît pçc iekârtas vai ierîces garðas. Tie tiek îstenoti kopâ ar klienta prasîbâm. Flîzes ar rûpnîcas spriegumu noteikti ir slavenâkâs slavenîbas. Ja spiediens, piemçram, tvertnç sasniedz bîstamu augstumu, flîze saplîst. Pateicoties tam, neveiksmes risks ir daudz mazâks.

Lâzera atdalîðanas plâksnes ir viegli pârdot, izmantojot lâzera tehnoloìiju.

Ïoti modç ir izmantot droðîbas plâksnes sajaukðanâ ar droðîbas vârstiem. Ðâdâ programmâ plâksnei ir aizsardzîba pret koroziju, netîrumiem vai bojâjumiem, kas rodas atmosfçras faktoru ietekmç.

Visiem lçtiem un vârstiem jâatbilst stingriem droðîbas standartiem, ko nosaka likums.