Fiskala kases karte jpk

Katrs uzòçmçjs, kuram ir privâts nodokïu kases aparâts, ik dienas cînâs ar citâm problçmâm, kuras ierîces var radît. Tâpat kâ citas elektroniskâs iekârtas, kases aparâti nav brîvi no iezîmçm un daþkârt arî sabojâjas. Ne visi uzòçmumu îpaðnieki zina, ka kâdâ brîdî, kad ir jâveic ieraksti ar kases aparâta palîdzîbu, tam ir jâbût otrai ðâdai ierîcei - tikai ðî nevainojamai ierîcei.

Princess HairPrincess Hair Labākais veids dabiski skaistiem matiem

Rezerves kases trûkums, pârdodot preces vai pakalpojumus, var izraisît nodokïu iestâdes uzlikðanu par sodu, jo tas neïaus pârdoðanas sarakstam sabojât galveno ierîci. Dokumentos, kas glabâjas saskaòâ ar kases aparâtu, jâietver kases servisa buklets. Ðajâ vçstulç ne tikai tiek veikti visi ierîces remontdarbi, bet arî dati par kases aparâta fiskalizâciju vai izmaiòâm tâs atmiòâ. Pakalpojuma vietâ jûs vçlaties ievadît gan unikâlo numuru, ko pieðíîris nodokïu birojs, gan uzòçmuma nosaukumu, gan to telpu adresi, kurâs tiek izmantota nauda. Visi ðie padomi ir nepiecieðami, lai gûtu panâkumus nodokïu iestâdç. Jebkuras korekcijas kases prâtâ un tâs remontâ notiek speciâlistu dienesta uzdevumos, par kuriem katram uzòçmçjam, kas izmanto kases aparâtus, jâparaksta lîgums. Kas ir vairâk - jums jâinformç nodokïu birojs par visâm izmaiòâm kases pakalpojumâ. Pârdoðana kasçs ir jâveic nepârtrauktâ reþîmâ, tâpçc veiksmîgi aizpildot kases aparâtu, jums ir nepiecieðams apmainîties ar viedokli par nâkamo, atceroties, ka vçlaties izlasît atmiòu. Lasît naudu, ko jûs dzîvojat - arî tad, kad tâ tiek mainîta, bet tikai un vienîgi pilnvarota iestâde. Turklât ðis darbs ir jâpabeidz nodokïu iestâdes darbinieka klâtbûtnç. No fiskâlâs kases nolasîðanas tiek organizçts atbilstoðs protokols, kura kopija tiek nosûtîta nodokïu iestâdei un jauns uzòçmçjam. Viòam ir nepiecieðams, lai ðis protokols tiktu glabâts kopâ ar citiem dokumentiem, kas saistîti ar kases aparâtu - viòa kïûda var novest pie tâ, ka birojs uzliks sodu.