Finandu programmu

Symfonia programma ir pakete, kas palîdz kontrolçt vieglos un mazos uzòçmumus. Tâ ir svarîga Polijas integrçtâ pakete, kas tika rakstîta îpaði WindowsTM videi. Ðî programmatûra darbojas zîmola vadîðanâ savâ dabiskajâ enerìijâ jautâjumos par saimniecisko notikumu uzskaiti un apstrâdi.

Finanðu un grâmatvedîbas modulis atbalsta svarîgâkâs grâmatvedîbas operâcijas (dokumentu rezervçðana, bilances, norçíini. Finanðu analîzes modulis ir izstrâdâts, lai atbalstîtu uzòçmuma finanðu un ekonomikas departamenta darbu.Pamatlîdzekïu piemçroðana lielâ mçrâ palîdz saglabât pamatlîdzekïu uzskaiti un krâjumus, tiesîbas un iekðçjâs vçrtîbas. HR un algas modulis tiek izmantots, lai apmaksâtu un ievadîtu datus. Pateicoties tiem, jûs varat viegli aprçíinât algas, saglabât darba laika uzskaiti utt. Tas darbojas kopâ ar ASV un ZUS. Savukârt algas modulis ietver daþâdas atalgojuma metodes - rada algas un ziòojumus. Drukâ un apstiprina pârskaitîjumus.Handel lietojumprogramma darbojas pârdoðanas un noliktavu vadîbas bûtîbâ (krâjumu uzskaite. Pateicoties tam, ir iespçjams izsniegt noliktavu dokumentus, pârdoðanu, pirkumu utt. Tas ir veiksmîgs zîmoliem ar vairâkâm filiâlçm un lielu, saderîgu ar printeriem un kases aparâtiem. Rçíina modulis tiek izmantots mazumtirdzniecîbas un tirdzniecîbas vietâs. Tas ïauj izsniegt tirdzniecîbas dokumentus (rçíinus, rçíinus. Strâdâ ar fiskâlajiem printeriem.Mazo grâmatvedîbas moduli izveidoja uzòçmumiem, kas pârvalda vienkârðotu uzskaiti. Tas palîdz reìistrçt un apstrâdât norçíinus ar ZUS (tas darbojas ar Maksâtâja plânu. Tâpçc ir svarîgi veikt norçíinus ar birojiem un darbiniekiem. Tas ievçrojami veicina rentabilitâtes analîzi.