Ergonomiskie darba apstakii

Baþas par intimitâti slçgtâs vietâs ir svarîga situâcija. Jûs varat teikt prioritâti. Sâkot no dzîvojamiem rajoniem; raþoðanas biroju un komunâlo pakalpojumu sniedzçji; metodes un bçrnudârzi un sporta iespçjas, gaisa tîrîba, ko cilvçki un cilvçki elpo, ka tie var ietekmçt labklâjîbu un pat veselîbu.

Labs pasâkums, lai uzlabotu apstâkïus rûpniecîbas zâlçs un sociâlajâs telpâs, ir tîrîðanas un gaisa kondicionçðanas rîku izmantoðana. Atex putekïu savâcçju sistçma nav nekas jauns kâ putekïu savâcçjs, kas ir izgatavots kopâ ar ATEX padomu, kas ir pârâk uzdevums nodroðinât iespçju pastâvîgi kontrolçt piesâròotâju sastâvu. Atkarîbâ no apkalpoto telpu apjoma, minçtajâm ierîcçm ir laba pozîcija un efektivitâte. Rûpnieciskie putekïsûcçji, kas konstruçti, izgatavoti un novietoti saskaòâ ar tiesîbu normâm, ir ievçrojama izmçra ierîces, bieþi vien aizòem atseviðíu telpu grupas, kuru augstums pârsniedz vidçjo augstumu. Augstas veiktspçjas aprîkojuma piemçrs ir tradicionâls silo kolonna. Èetrpadsmit metru augsts ciklotrons savâc gaisu no augiem, kuru konstrukcija ir lîdz pat simtiem metru taisnâ lînijâ. Ja siltummaiòa telpai ir iespçja izvietot svarîgu çkas daïu, tas ir liels putekïu savâcçja efektîvas darbîbas râdiuss. Un tas stiprinâs gandrîz septiòdesmit piecus lîdz deviòdesmit deviòus procentus. Skâbbarîba ir izgatavota no veciem materiâliem vai strukturâlâ tçrauda, kas raþots saskaòâ ar vietçjiem standartiem un ko dara pieejamu tirdzniecîbai attiecîgajâs iestâdçs, un to apstiprina attiecîgie apstiprinâjumi un sertifikâti.Netîrs gaiss instrumentâ ar cilindrisku ðíçrsgriezumu, kas novietots virpoðanas kursâ. Plûstot starp blîvu metâla starpsienu tîklu, tas atbrîvojas no piemaisîjumiem. Tvertnes iekðpusç esoðajiem deflektoriem ir elektrostatiska lâdiòa, kas ir pozitîva, kas atvieglo negatîvi lâdçtu daïiòu uzòemðanu. Putekïu savâcçjs savâ apakðçjâ daïâ ir tvertne, kas savâc putekðòus, kurus var noòemt, izòemot vârstu organizçðanu íermenî zemâk novietotajâ traukâ.