Elektrisko ugunsgrcku dzcdana

Ugunsgrçki var tikt dzçsti vairâkiem veidiem, tas viss ir atkarîgs no citiem faktoriem. Starp tiem ir degoðu materiâlu apmaiòa, tâ daudzums un sadrumstalotîba un uguns îpaðîbas. Nozîme ir laikâ, kas ir pagâjis kopð ugunsgrçka sâkuma. Kâdâs situâcijâs tâ tomçr darbosies, lai nodzçstu ar tvaiku?

Tvaika ugunsdzçðana ir ûdens dzçðana, kas balstîta uz degoðu gâzu atðíaidîðanu degðanas zonâ un skâbekïa koncentrâcijas ierobeþoðanu lîdz cenâm, kurâs sadedzinâðana nav iespçjama. Skâbekïa koncentrâcija, kurâ tiek kavçts sadegðanas process, notiek tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ alkohola un tvaiku maisîjumâ degðanas telpâ. Ir arî vçrts piebilst, ka vislabâkos ugunsdzçðanas efektus iegûst, izmantojot piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota spiedienâ no 6 lîdz 8 atmosfçrâm.Ugunsgrçki, kas rodas slçgtâs dzîvokïos, kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa dzçðanu ar tvaiku. Kur, bet visbieþâk ûdens tvaika ugunsgrçku apkaroðanai? Bez ðaubâm, uzliesmojoðu materiâlu un koka þâvçtâju þâvçðanas telpâs putas ir nozîmîgas. Papildus ûdens tvaiks ir paredzçts ugunsgrçku aizsardzîbai naftas produktu sûknçðanâ, vulkanizâcijas katlu aizsardzîbâ, rektifikâcijas kolonnâs vai kuìu ugunsgrçku aizsardzîbâ. Ugunsgrçka dzçðanai ar tvaiku tiek savâkta arî tvaika dzçðana, kuras temperatûra ir 60 ° C. Ir vçrts zinât, ka ugunsgrçka dzçðana vai aizsardzîba pret ûdens tvaiku bûs vçl funkcionâlâka, jo augstâks ir ðíidruma uzliesmoðanas punkts. Gâzes ugunsgrçku gadîjumâ ir pierâdîts, ka ûdens tvaiki ir noderîgi, bet noteikti slçgtâs telpâs ar zemu kubikmetru. Turklât ûdens tvaiki attiecas arî uz cietu priekðmetu, piemçram, elektrisko vai datoru trauku, ugunsgrçku dzçðanu.Ir vçrts atcerçties, ka pâris ir ugunsdzçsîbas metode, nevis tas, ka viòi dzîvo sasaistîti vienkârðâs telpâs. Tomçr ne tikai. Ja ir vçlams liels dzesçðanas efekts, ûdens tvaiku nedrîkst apstrâdât veiksmîgi. Turklât pâris arî labi nepielâgojas interjeros, kur tas var radît apgrûtinâjumus to iedzîvotâju sapulcçs.Tomçr, lietojot ûdens tvaiku, jûs nevarat aizmirst par droðîbu. Ûdens tvaiki ir lîdzeklis, ar kuru jûs varat droði sadedzinât sevi. Ugunsdzçsîba ar tvaiku savâc arî ar telpu un gaisa mitrumu.