Eiropas savienibas tiesibu normas

Ir pienâcis laiks, kad tiesîbu normas paredz finansiâlus pabalstus. Pastâv elektroniskâs ierîces, kas tiek izmantotas, lai reìistrçtu pârdoðanu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par viòu vainu, uzòçmçjs var tikt sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas pârsniedz viòa ienâkumus. Neviens negrib riska kontroli un naudas sodu.Bieþi vien ir iespçjams, ka saimniecisko darbîbu veic ïoti mazâ teritorijâ. Uzòçmçjs realizç savus ziòojumus bûvniecîbâ, un veikalâ tos galvenokârt uzglabâ, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur atrodas galds. Finanðu ierîces ir tikpat nepiecieðamas kâ veikalâ, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tas nav pretçjs panâkumiem tiem, kas to dara. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs pârvçrðas par apgrûtinoðu kases aparâtu un pilnîgu rezerves aprîkojumu, kas nepiecieðams tâ apstrâdei. Tie ir redzami tirgû, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tiem ir zemi izmçri, jaudîgas baterijas un labs serviss. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas dod vienai no tâm ideâlu izeju praksç valstî, piemçram, ja mums personîgi ir pienâkums doties uz saòçmçju.Kases aparâti ir arî lieli saòçmçjiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izdotajam kases aparâtam, klients var iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir viens no mûsu pirkuma pierâdîjumiem. Pastâv arî papildu apstiprinâjums, ka darba devçjs veic juridisku enerìiju un maksâ nodokli par pârdotajâm precçm un palîdzîbu. Ja mums ir iespçja, ka kasç kasç ir atvienots vai stâvçts neveiksmi, mçs varam par to ziòot birojam, kas veiks atbilstoðu tiesvedîbu pret îpaðnieku. Viòam draud liels naudas sods, bieþi vien pat tiesâ.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mums ir iespçja izdrukât visu izrakstu, kas mums iemâcîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai viens no veidiem nozog savu naudu vai vienkârði vai tâs intereses ir rentablas.

Rezerves daïas fiskâlajâm valûtâm