Dthinsu apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâtâ izstâde bija tumðâkajâ vietâ, un pilnîba bija bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbâ tika izmantoti tikai oriìinâli un gaiði audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçtiem. To ietekmç arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri, kas piedâvâ sievietes, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaisto kâzu radîðanas izsole, kas radîta galvenokârt pçdçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdots arî daudz silts kolekcijas apìçrbu. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti mazam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums vçlas atbalstît daþâdas ârkârtas un lieliskas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti izmantojuði savus produktus pârdoðanai, un, kad pârdoðanas objekts bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ kolekcijas bûtu atðíirîgas no tâm, kas atrodas dzîvojamâs mâjâs.Viòa apìçrbu viedoklis ir viens no smagâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir vairâkas raþotnes visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, îpaði ïoti interesantus drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Katrâ posmâ uzòçmums praktizç kolekcijas, vienojoties ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas tiek atskaòotas tik pilnâ mçrâ, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs jau no rîta ir gatavas visai rindai. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Uzòçmuma paði augïi jau daudzus gadus ir iesaistîjuðies lielâ apjomâ lietotâju vidû, arî laukos, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenonâk, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa saòçma, un kas apliecina, ka raksti ir augstâkâs klases.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicînas apìçrbs