Drodu maju stelles

http://fotomotywy.pl/lvhealthymode/spartanol-masas-kondicionetaji/

Droðîba ir disertâcija plaðâ izpratnç, katram mûsu ikdienas darbîbas elementam. Vai mçs katru dienu piesaistâm droðîbas viedokli, dzîvojot ar elektrisku iniciatîvu? Protams, ne. Tomçr mçs nedarbojamies katru dienu ap dzîvokli, katru reizi pârbaudot elektrisko instalâciju un tâs dzîves konsekvenci.

Daïçji ir pieejama zemçjuma izmantoðana droðai lietoðanai un plaði saprotamâs elektriskâs sistçmas pareizai darbîbai. Kas tie ir?Aizsargvadi ir vadi, kas savieno objektu, kas tiek elektrificçts uz grîdas, un mûsdienîgajâ variantâ uzlâde tiek neitralizçta. Aizsardzîbas zemçjums ir vçrts aizsargât pret elektriskâs strâvas triecienu.Divi parasti tiek izmantoti PE un PEN, ti, PE (aizsargvads, kas ieviests jaunâs TNS instalâcijâs un PEN (neitrâlâ aizsargvada vads, ko izmanto TNC vai TNCS instalâcijâs.TNC sistçmas slimîba ir tâda, ka PEN vienlaikus veic neitrâla un aizsargâjoða vadîtâja funkciju. To apliecina fakts, ka vadîtâjs ir viens no pilnas slodzes strâvas viena fâzes interesçs, un trîsfâzu sistçmâs tas ir pakïauts slodzçm, kas rodas asimetrijas dçï programmâ.Neatkarîgi no izmantotâ kabeïa nav nekâdu joku ar grâmatâm, jums ir jâbût uzmanîgiem. Slavenais teiciens "elektriíis nav atzîmçjis" reâlajâ pasaulç diemþçl neatspoguïojas.Tagad, kad jûs zinât, kâ rûpçties par mûsu droðîbu, ir vçrts iepazîstinât sevi ar tâs trûkuma sekâm.Visbieþâk novçrotâ iekârtas nepietiekamas aizsardzîbas vai kïûdainas apstrâdes sekas ir elektriskâs strâvas trieciens.Vai zinâjât, ka strâvas plûsma piemçrotâ íermenî ar intensitâti virs 70 rada dzîves sareþìîtîbu?Kas, visticamâk, kïûs paralizçts ar satiksmi?Sliktâkajâ gadîjumâ, pat nâve, citi rezultâti ir sirds apstâðanâs, apdegumi, samaòas zudums, muskuïu krampji vai daïçja audu dedzinâðana.