Drodibas noteikumi skolas dienas istaba

Palielinot jautâjumu darba droðîbas jomâ, ATEX (ATmosfçra EXplosible ATEX ir Eiropas Savienîbas tiesîbu akts, kas informç par standartiem, kas jâizpilda produktiem, kurus izmanto bîstamâs, galvenokârt pakïautâs vietâs. sâkumâ.

Paðlaik katram Eiropas Savienîbâ raþotam çdienam jâbût bîstamam, lai ievçrotu ATEX informâciju. Pirmkârt, ATEX nosaka izmantoto materiâlu veidu un papildus izmantoto konstrukciju. Ierîces, kas atbilst ðim noteikumam, ir maríçtas ar CE zîmi. Raþotâjs ir pieejams risku klasificçðanai un maríçjuma pieðíirðanai konkrçtam produktam. Putekïu savâcçji ir ierîces, kas ðajâ nozarç ir ïoti noderîgas. Galvenokârt nodroðina smalku putekïu daïiòu uzglabâðanu. Cita starpâ tie tiek izmantoti metâlapstrâdç, kas paredzçta slîpçðanai, lçjumu apstrâdei, slîpçðanai, pulçðanai. Tiek izmantoti putekïu savâcçji un kokapstrâdei, îpaði putekïu nosûkðanai un pulverveida materiâlu, galvenokârt íîmisko pulveru, apstrâdei. Ir pilnîga procedûra preèu atbilstîbas novçrtçðanai sprâdzienbîstamâ droðîbas sistçmâ. Parasti ðâdu novçrtçjumu veic neatkarîga paziòotâ institûcija. Ðâdas atbilstîbas novçrtçðanas gaitâ tiek izveidota visa tehniskâ dokumentâcija, kurâ starp to direktîvu sarakstu, ar kurâm tâ ir laba ierîce, ir saraksts ar dokumentiem, kas tika òemti vçrâ ierîces darba laikâ. Dokumentâcijâ jâiekïauj papildu informâcija: skolu un ierîèu kvalitâte, ierîces maksimâlâ virsmas temperatûra, aizsardzîba pret sprâdzienu. ATEX ir jâpielâgo lielâ uzòçmuma apstâkïiem un jâîsteno tâ ekonomiskâs un loìistikas, kâ arî cilvçkresursu iespçjas. ATEX direktîvas izmantoðanas izmaksas ir salîdzinoði zemas, salîdzinot ar sprâdzieniem.