Depresija 40

Diemþçl dzîvoðana kopâ ar personu, kas ir nomâkta, nav viegli. Persona, kurai ir depresija, cieð no pilnîgas slimîbas un sûdzîbas. Viòð neuzòemas enerìiju, viòð nepievçrð uzmanîbu savam bçrnam, viòð joprojâm sûdzas, savai runai trûkst paðapziòas un zema paðvçrtçjuma. Tas viss apgrûtina ìimençm, kas cieð no depresijas, parâdît, cik viegli ir palîdzçt.

Depresijas ârstçðanu parasti veic ar uzvedîbas, kognitîvo, gestalta vai psihodinamisko terapiju. Terapijas veids vçlas no klienta kognitîvâs attieksmes, bet joprojâm no slimîbas stadijas. Viss novçrtçs Krakovas psihiatrs, kurð izraksta zâles, kâ arî psihologs, kurð vçrðas pie sarunas ar pacientu.Tomçr ârstçðana visbieþâk prasa ne tikai depresîvu personu, bet arî visu viòas ìimeni. Parasti pusaudþa depresija nâk no tâ, kas notiek pilnâ ìimenç. Tomçr, pirms pçdçjais nâk, ir nepiecieðams nokïût pie ârsta, kurð tiesnesis, tas ir patieðâm depresija. Viòð var notikt, ka mçs necieðam no ðîs slimîbas, un mums ir tikai îslaicîga depresija. & Nbsp; & nbsp; Tad antidepresantu lietoðana nav ieteicama.Kâda ir atðíirîba starp depresiju un tipisku chandra? Chandra ir pazeminâts vârds, kas adaptçjas stimulu ietekmç. Ja mçs paredzam ilgu skumju un kaut kas notiek, kas uzlabo mûsu garastâvokli, tas liecina, ka mçs vçl neesam nomâkti. Depresija nav palîdzçjusi nevienam tipiskam laika veidotâjam vai smieklîgiem videoklipiem vai kontaktiem ar mûsu. Trûcîgâs lomas ir vienaldzîgas pret emocionâli uzlâdçtâm idejâm, kas pierâda, ka depresîvajai personai ir grûti uzmundrinât un pat noskumst viòu. Persona, kas sâkas ar depresiju sâkumâ, vairs neiztçrç to, ko parasti izraisa. Tad viòð sâk izvairîties no attiecîbâm ar cilvçkiem, jo viòð redz, ka viòð nav piemçrots apkârtçjai videi, tajâ laikâ, kad sarunâjas ar saviem vienaudþiem. Tad viòð sâks izkrist no sociâlajâm lomâm - viòð vairs nav efektîvs tçvs, viòð pârstâj vçlçties bçrnu. Meita vairs nav atkarîga no vecâkiem. Tâpçc ir ïoti viegli dziedçt.