Deecinas vacu valodas lektors

http://valgo-m.eu ValgomedValgomed - Visefektîvâkais Hallux korektors, kas darbojas nemanâmi!

Tulkotâjs ir brîniðíîga profesija, kas sastâv no pastâvîgas komunikâcijas ar visiem. Tâdçï, veicot procedûru, personai, kas veic procedûru, ir ïoti liela nozîme, un parasti tai ir jâievçro savasir-vivre principi. Jâatceras, ka mûsu pieejai un izskats vienmçr jâuzrâda cieòâ pret citu personu, bet neaizmirstiet izvçlçties piemçrotu apìçrbu cîòai, kurâ mçs atrodamies. Parasti savâ drçbju skapî un noslieces uz stila izvçli dominç uzvalks vai, sievieðu panâkumiem, elegantie uzvalki, bet modelim uz vietas ðâds tçrps bûs jûtams diezgan komikâli, un augstpapçþu kurpes var izrâdîties ne tikai, bet ne çrti, bet arî bîstamas . Citiem vârdiem sakot, veidojot vârdus "kâ viòi tevi redz, lai viòi jums rakstîtu", mums jâpârliecinâs, ka pirmais iespaids ir draudzîgs. Mums vajadzçtu padarît mûsu kleitu un uzticîbas un uzticîbas stilu klientam, pârliecinoties, ka mçs esam kompetentas sievietes, kas profesionâli izveidos savu grâmatu.Vçl viens îpaði svarîgs jautâjums tulkotâja darbîbâ ir fakts, ka tulks jâturpina interpretâcijas gaitâ. Kopumâ ir sakârtots labas puses princips, t.i., tulkotâjs (kas ir sapulces cilvçks, viòð strâdâ attiecîgajâ mîtnes pusç. No otras puses, ja runa ir par atnâkðanu lielâ lîmenî, visa informâcija par tulkotâja amatu ir aprakstîta diplomâtiskajâ protokolâ, kas tulkotâjam ir stingri jâievçro.Tad rodas jautâjums par paðu tulkojumu. Neatkarîgi no tulkotâja tulkotâ un personîgâ viedokïa, personai, kas veic tulkojumus, jâbût absolûtai kontrolei par emocijâm un jârîkojas tikai uz tulkojumiem, ko viòð dzirdçjis, nepievienojot neko no sevis vai pat neslçpjot informâciju. Un kas notiks, ja persona izteiktu teikumu, kura izpratne mums nepastâv pastâvîgi? Ðâdâ situâcijâ mçs neesam kauns jautât, mçs absolûti ne improvizçjam. Ir skaidrs, ka mûsu kïûdai nebûs atbalss, bet, ja mçs prezentçsim sevi, mçs nepareizi tulkosim vadoðo teikumu, ka tas radîs bûtiskas sekas.Individuâlâ galâ tulkotâjam jâbût tâdam, ka viòð nav neredzams vai nedzirdams. Tas nozîmç, ka ne tikai tulkojumu veikðanas laikâ, bet arî visâ sanâksmç. Citiem vârdiem sakot, mums vajadzçtu pieminçt augstu personisko kultûru un cieòu pret citu personu.