Darba kodeksu ar juridisko laikrakstu

Darba kodeksa noteikumu izpratnç darba devçjam ir pienâkums nodroðinât estçtiskus un veselîgus darba apstâkïus, un visiem instrumentiem un iestâdçm jâbût spçjîgiem sertificçt, ti, CE atbilstîbas maríçjumu.

HondroCreamHondroCream - Visaptveroða locîtavu terapija fitnesa atjaunoðanai!

Sertifikâcija, t.i., materiâla atbilstîbas novçrtçðana, ir mehânisms, lai sistemâtiski pârbaudîtu lîmeni, kâdâ konkrçts produkts atbilst noteiktâm prasîbâm (tas attiecas uz droðîbas prasîbâm. Maðînu sertifikâcijai ir vairâki aspekti. Pârliecinieties, ka viòa dizains ir pabeigts izstrâdes laikâ vai raþotâjs raþoðanas periodâ. Sertifikâciju var veikt produkta saòçmçjs vai uzòçmums, kas atðíiras no produktu dizainera, raþotâja vai saòçmçja.Juridiski maðînu sertifikâcija tika ieviesta ar 2006. gada 17. maija Direktîvu 2006/42 / EK par maðînâm. Polijas likums tika ieviests ar ekonomikas ministra 2008. gada 21. oktobra likumu minimâlo prasîbu maðînâ (Likums Nr. 199, 1228. postenis vçsturç, kuru viòa ieviesa dzîvoklî 2009. gada 29. decembrî.Maðînu sertifikâcija attiecas uz paðu maðînu, mainâmu aprîkojumu, droðîbas sastâvdaïâm, celtniecîbas piederumiem, íçdçm, virvçm un jostâm.Mehânismu sertifikâcijas kritçriji visai Eiropas Savienîbai ir iekïauti pielikumâ Nr. 2006/42 / EK, kas nosaukts par bûtiskâm veselîbas un droðîbas prasîbâm maðînu projektçðanai un pabeigðanai.Turklât direktîva ievieð maðînu sadalîjumu îpaði bîstamâs un citâs.Projektçðanas laikâ notiek sertificçðana organizâcijâm un piederumiem, kas rada augstu risku saistîbâ ar to apstrâdi un pielietoðanu. Citas ierîces un organizâcijas ir pakïautas sertifikâcijai iekðçjâs raþoðanas kontroles laikâ.Kopumâ visas ierîces un institûcijas, kas var rakstît brîvu apdraudçjumu dzîvoklim vai iedzîvotâja un vides veselîbai, kâ arî videi, tiek sertificçtas, tas ir, atbilstîbas novçrtçðana.