Darba drodiba un coradec ergonomika

Turklât deviòpadsmitajâ gadsimtâ darbs milzîgâs rûpnîcâs apdraudçja dzîvîbas zaudçðanu. Cilvçki, kuriem atòemti ideâli apstâkïi un kas katru dienu sasniedz badu, cînîjâs par smago darbu, piemçram, kokzâìçtavâ. 21. gadsimtâ darbinieku apkalpoðanas sistçmâ tika ieviesti lieli dzelzceïi un turklât droðîba darba telpâ.

Ir taisnîba, ka ir uzòçmumi, kas joprojâm neredz pareizas vides nodroðinâðanu, bet, iespçjams, ir iestâdes, kas pamostas koksnes, ogïu vai bûvizstrâdâjumu pârstrâdç. Nu, putekïojot gaisu, piemçram, ar pulvera krâsâm, var rasties sprâdziens, un attiecîbas ar uguni ir uguns. Tâdçjâdi uzòçmumi, kurus apdraud ðis standarts, ar briesmâm izmanto uzlabotas atex putekïu nosûkðanas sistçmas, kas ietver ventilatorus un filtrus, kas ietekmç putekïu ieguvi atbilstoði informâcijai. Saistîbâ ar konkrçtâ uzòçmuma vajadzîbâm izmantotie filtri var tikt apstrâdâti tikai vienu vai vairâkas reizes. Darbîbas mehânisms ir tâds, ka struktûru smalko daïiòu sprâdziena ietekmç membrâna saplîst. Ðâdas rîcîbas sekas bûs sprâdzienbîstamu gâzu ðíîdums atmosfçrâ, kas novçrsîs filtra bojâjumus un citus neparedzamus negadîjumus. Papildu elements, kurâ var nodroðinât putekïu nosûkðanas sistçmas, ir veids, kâ dzçst dzirksteles vai dzçst uguni ar oglekïa dioksîdu. Visâs atex iekârtâs ir arî cilvçki, kas tiek izmantoti, lai noòemtu filtrâ savâktos putekïus. Vârsti ir ugunsdroði un vçl nav bojâti saskarç ar spiediena triecienu sprâdziena laikâ. Jebkuram piesardzîgam uzòçmuma îpaðniekam, kurâ gaisâ var atrasties viegli uzliesmojoði putekðòi, jâiegulda pievilcîgâ ventilâcijas un filtrçðanas iekârtâ. Ðâda rîcîba nodroðinâs atbildîbu un arî prognozçðanu. Tâ rezultâtâ ir labi zinâms, ka nelaimes gadîjumu novçrðana ir daudz pieejamâka nekâ izmaksas, kas saistîtas ar spçli no to sekâm.