Darba apicrbu rathotajs no krakovas

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju grupu, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izstrâdâjuði saistîtai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek ieskaitîts mazâkajâ elementâ, un visa lieta gâja bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi poïu un smalkus audumus ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas sagatavoti tamborçðanai. Blakus viòiem prieks bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineri ir piedâvâjuði meitençm cita starpâ austi cepures ar cieðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes skaista kâzu kleita, kas bieþi sagatavota ðî iemesla dçï, beidzâs. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîtas arî daudzas no vissiltâkâs kolekcijas drçbçm. Ieòçmumi no pçdçjâs izsoles tiks prezentçti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas draudzîgas un pareizas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pârdevuði savus lîdzekïus, un, kad pârdoðanas objekts bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs punktus, kas ðobrîd ir par maija ieeju. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu populâras kolekcijas, kas nav stacionârajos veikalos.Paðu apìçrbu vçrtîba ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Katrâ pasaulç ir daþas rûpnîcas. Nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd, pirmkârt, neko no labâkajiem drçbnieku, ðuvçju un dizaineriem. Ik pçc tam uzòçmums izdod kolekcijas, kas atbilst lielajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi no rîta, balstâs uz garâm rindâm. Ðîs kolekcijas iziet vienâ dienâ.Daudzu gadu garumâ ðî darba augïi ir ïoti svarîgi klientu vidû, arî reìionâ, ârzemçs un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi, un kas apstiprina, ka rezultâti ir vispiemçrotâkie.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Ðèecinâ