Cv tulkodana angiu valoda

Aizvien nozîmîgâka vçrtîba, kad mçs pamanâm aizvien populârâku dokumentu un datu plûsmu starp visiem un uzòçmumiem visâ pasaulç, mums ir jârisina arî daudzi starptautiski darîjumi, tie spçlç daþâdus veidus, kâ materiâlus tulkot no valodas uz otru. Mçs noteikti varam atðíirt vairâkus profesionâlo tulkotâju tulkoðanas veidus.

Ja neuzticaties rakstîtiem tulkojumiem, mums ir arî konference, sinhronâ tulkoðana vai dialogu pârcelðana no filmâm un datorprogrammâm.

Attiecîbâ uz izkârtojumu, jo pçdçjais, kurð var pamosties ar individuâliem tulkojumiem, mçs varam norâdît kâ nozîmîgus speciâlistu tulkojumus. Izgatavoðanas laikâ nekâdas kompetences netiek apstiprinâtas ar îpaðiem dokumentiem vai oficiâlâm atïaujâm. Protams, vienmçr, ka tulkoðanas komandai, kas strâdâ pie ðâdiem tekstiem, ir jâbût speciâlistam vai arî jâzina par ðo tçmu. Tur nav jâbût kvalificçtam lingvistam, un jums vajadzçtu atrast dzîvokli labotâjiem un konsultantiem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem. Saistîbâ ar konkrçtâ dokumenta tipu, kas ir uzskatâms par sveðvalodas îpaðnieku, noteikti ir arî liela ârsta vai praktiskâ tulka palîdzîba.

Ja mçs runâjam par daþâdiem tulkoðanas veidiem, proti, zvçrinâtu tulkojumu, tad pçdçjo reizi viòu tulkojums bûtu jâsniedz tikai zvçrinâtajiem tulkotâjiem, kuri ir tâ sauktâs sabiedrîbas uzticîbas cilvçki. Tie veido nepiecieðamos profilus un sociâlos sertifikâtus par vienoðanos par konkrçtu tçmu. Ka jûs tad dzîvotu universitâtes diplomu, pabeigtu kursu vai eksâmenu. Ðî modeïa tekstu tulkoðana citâ valodâ ir piemçrota, cita starpâ, tiesas un procesuâlie dokumenti, sertifikâti un skolu vçstules.

Faktiski dokumentu un grâmatu tulkojums attiecas uz visâm jomâm. Tomçr ir iespçjams norâdît diezgan maz no visbieþâk raksturîgajâm jomâm, par kurâm ir vispieprasîtâkais pieprasîjums. Tie sniedz parasti juridiskus tekstus, piemçram, lîgumus, spriedumus un notariâlus aktus, vai svarîgu kultûras pasâkumu konferenèu tulkojumu. Tâs var pastâvçt ekonomiski un papildus arî bankâ.Vismaz visi komercdokumenti, tehniskâs un IT publikâcijas, kâ arî medicînas teksti ir apmâcîti.