Cilvcku zaiais kalns

Kopð 2011. gada katram taksometra vadîtâjam, kas piedâvâ transporta pakalpojumus sievietçm, automaðînâ jâbût fiskâlajam kases aparâtam. Ar ðo slogu tiek risinâti pârvadâtâji, kas precîzi saskaòo pakalpojumus ar ârvalstu uzòçmçjiem.

Pârnçsâjamie fiskâlie kases taksometru vadîtâjiem izceïas ar saviem attiecîgajiem izmçriem. Viòiem parasti ir rokturi, kas ïauj stabili uzstâdît automaðînâ un netiek piegâdâti no kasç ievietotajâm baterijâm, bet tas ir arî pieslçgts automaðînas akumulatoram, pateicoties tam, kâpçc tie netiek izlâdçti visâ maiòas laikâ. Ierîcei parasti ir displejs, kas ïauj to izmantot gan vertikâli, gan horizontâli, un tas ir izturîgs pret mainîgiem laika apstâkïiem. Atcerieties, ka taksometra un kases aparâta norâdei jâbût patîkamai lasâmai, braucot ar taksometra vadîtâju un pasaþieri.Papildu funkcijas, kas bûtiski uzlabo katra pârvadâtâja darbu, ir: iespçja tieði pieslçgt kases aparâtu tieði taksometram, pateicoties kuram var automâtiski izdrukât kvîti, iespçju pieðíirt atlaides vai atcelt kvîti gadîjumâ, ja klients atsakâs darboties. Taksometra kases aparâts galvenokârt tika izstrâdâts, òemot vçrâ ðîs profesijas îpaðîbas. Paragon, kas izdrukâts no viòas, zina daþus interesantus priekðmetus, piemçram, ceïojuma laiku, nobraukto attâlumu, taksometra numuru vai individuâlajos tarifos izmantoto cilvçku skaitu. Taksometra vadîtâjs var arî uzòemt kvîti par sniegtajiem papildu pakalpojumiem, proti, bagâþas nodoðanu, dzîvnieku pârvadâðanu utt.Ir zinâms, ka katrs kases aparâts var veikt standarta funkcijas - izdrukât ikdienas un ikmçneða pârskatu, kases statusu, norçíinu pârskatu un papildus izdrukât taksometra iestatîjumu pârskatu.Fiskâlais kases aparâts var dzîvot arî ar taksometru un tam ir viena ierîce, tomçr darbâ ðis risinâjums bieþi nedarbojas, jo tas bûtiski samazina pçdçjo instrumenta momentu un rada nepiecieðamîbu bieþi nomainît papîra ruïïus. Ir iespçjams arî savienot to ar datoru, gatavojot atbilstoðas funkcijas vai programmatûras atjauninâjumus.Nauda ir bagâta klusâ un dzîvîgâ veidâ, lai izveidotu un izjauktu automaðînâ, pateicoties kurai tâ var sadarboties ar daudziem taksometriem vai izmantot ne tikai automaðînâ, bet arî atïauts to nogâdât birojâ vai pilî un sagatavot ziòojumus. Tas vienlaicîgi garantç kases aparâta zâdzîbu ilgu apstâðanâs laikâ.