Cilvcka dzimumakts ar dzivnieku

Sekss ir ïoti lielas un ïoti nepiecieðamas cilvçka dzîves sfçras. Tas ir saistîts ne tikai ar íermeòa sajûsmu, bet arî ar sliktu prieku. Sekss ir lielisks lîdzeklis profesijai un laimîgas dzîves avots. Pilnîgi nostipriniet attiecîbas, apvienojot partnerus. Ko darît, tomçr, ja ir problçmas jûsu seksuâlajâ sfçrâ?

Maksâjumu veic ar zinâtnes jomu, kas ir seksoloìija. Ðo lietu pâròem plaðs cilvçka seksualitâtes jçdziens. Seksologu intereðu temats ir m.in. seksuâlâs vajadzîbas, ar to saistîtie traucçjumi un pat viòu trûkumi. Seksoloìija ir saistîta ar daudzâs jomâs nodarbinâtu personu seksuâlo dzîvi. Viòð ne tikai mîl korporâciju. Tas attiecas arî uz psihi, saistîbâm un emocijâm, kâ arî attiecîbâm ar ârvalstu iedzîvotâjiem un pârçjo pasauli. Seksoloìija izmanto visus aspektus, kas saistîti ar cilvçka seksualitâti. Ðis lauks, cita starpâ, gûst zinâðanas no antropoloìijas, medicînas, psiholoìijas vai socioloìijas.

Kad jums vajadzçtu doties uz seksologu? Ârstam jâdodas uz cilvçkiem, kuriem nav seksu. Problçma, kas padara to par neiespçjamu, ir orgasma, priekðlaicîgas ejakulâcijas vai erekcijas disfunkcijas trûkums un lieli tuvplâni. Par laimi, pateicoties profesionâlajai palîdzîbai, vienreiz uz visiem laikiem aizmirst par intîmâm problçmâm.

Mûsu seksologs Krakovâ ir kvalificçts speciâlists, kurð atrisinâs jebkuru tçmu no labas jomas, kas ir noderîga seksualitâte. Pateicoties daudzu gadu pieredzei, tas ne tikai bûtiski iepazîstinâs Jûs ar apmierinoðâ dzimuma pasauli, bet arî palîdzçs atrisinât ar erekciju vai orgasmu saistîtâs problçmas, konsultçs par to, kâ pasargât sevi no seksuâli transmisîvâm slimîbâm un vçlmçm, un, pirmkârt, palîdzçs jums pârvarçt kaunu un pierâdît, cik svarîgi ir veiksmîga seksa dzîve.