Burvis slicer

Laiki ir neatgriezeniski aizgâjuði, kad kâpostu, piemçram, skâbbarîbas vietâ, sasmalcinot, tika nodots ar nazi. Nâkamâ versija jau bija ievçrojami uzlabota ar manuâlo griezçju. Tagad lielâkâm kâpostu devâm tiek izmantots kâpostu griezçjs. Ðî ir pçdçjâ ïoti izplatîtâ ierîce, kuras galvenâ loma ir kâpostu sasmalcinâðana, bet pçc papildu aprîkojuma pabeigðanas var bût citi cilvçki, piemçram, kïût par griezçju vai rîsu.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatīvs veids, kā zaudēt svaru

Kâpostu griezçjs elektriskajiem kâpostiem noteikti tiek izmantots arî sabiedriskâs çdinâðanas iestâdçs, restorânos, kâ arî mâjsaimniecîbâs. Jo vairâk, lai sociâlâ izpratne par veselîgu uzturu dzîvotu ar katru gadu. Daþas sievietes plâno sekot veìetâro uzturu ne tikai no çtikas, bet arî no veselîbas.Ðajâ laikmetâ, kad mçs çdam daudz dârzeòu un produktu, ir nepiecieðams nopietns griezçjs. Ir zinâtniski pierâdîts, ka bagâtâks gals, jo mazâk gaïas jûs çdat tajâ un vairâk veselîgu produktu, piemçram, kâposti, arî jauni dârzeòi un augïi. Piedâvâtie materiâli ir dârgi vitamînu virknç, piemçram, A, C, B vitamînos. Tâpat kâ ðíiedrâ, kas paâtrina vielmaiòu, kas izskaidro íermeòa masas samazinâðanos un tâdçjâdi veicina svara zudumu. Ðajâ spçlç dârzeòi ievçro minimâlos kaloriju pârtikas produktus, kas pierâda, ka pat novâjçðanas cilvçki var dot sev dârzeòu çdienu lielâ çdienâ. Slîpçtâjs ïauj sagatavot pat lielus ðîs dârzeòu mçrîjumus, piemçram, plânotâ kâpostu kodinâðanas gadîjumâ. Ðâda maðîna ïoti labi, vienmçrîgi izskatâs kâpostu ðíçles, kas ir lieliska produkta vçrtîba. Kâpostu smalcinâtâjs ir izgatavots no metâla korpusa, dzinçja, jostas transmisijas, kas vada vârpstu. Uz vârpstas novieto darba pamatni, kas ir aprîkota ar pieciem naþiem ar spirâlveida grieðanas malu. Tas viss nodroðina pastâvîgu, optimâlu grieðanas leòíi. Virs mçría ir dota lâdçðanas tvertne. Un zem skalas ir notekas, pçc kura sasmalcinâti kâposti tiek nolaisti. Spçle, ieskaitot slîpçtâju, ir raksturîga ar augstu izturîbu, jo tâ ir pilnîbâ izgatavota no parastâ nerûsçjoðâ. Tas ir lçts darboties, turklât to var pielâgot jûsu biznesam, izmantojot daudzos pieejamos piederumus.