Bonarka modes skate

Sareþìîtajâ sestdienâ tika prezentçts jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuriem bûtu jâpârbauda, ko dizaineri ir sagatavojuði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi attîstîta izstâde pastâvçja visilgâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja tikai likumîgus un delikâtus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Maziem apìçrbiem dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar pilniem brâïiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc ðîs izrâdes notika ðî iemesla dçï sagatavota skaista kâzu kleita. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas mazas drçbes no jaunâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pieðíirti Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas ârkârtas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt atlikuði savas preces izsolç, un tad izsoles priekðmets bija pat rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðodien ieradîsies birojos. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ bûs pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionâros uzòçmumos.Vietçjais apìçrbu zîmols ir viens no pilnîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku jaunajâ, pirmkârt, labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi, kad ðis zîmols raksta kolekcijas apmaiòâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ïoti slavç, ka vçlreiz pirms veikala uzsâkðanas viòi ir gatavi individuâlai rindai, kas ir gatava no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma raksti daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî telpâs, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzâm saòemtajâm balvâm un to, ko viòi meklç, ka produkti ir vislielâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs