Barselonas komunikacija

Starptautiskie kontakti ir ïoti labi zinâmi globalizâcijas laikmetâ. Jauni izgudrojumi transporta un komunikâcijas zinâtnç ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, bet ne pçc daþiem mçneðiem, kad tas bija agrâk. Tomçr varat arî piezvanît kâdam un integrçt tieði. Tas vairs nav ceïojums uz pasaules galu, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Mûsdienâs attâlâm valstîm ir jâizvçlas roku un pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Ir bijuði daudzi daþâdi sadarbîbas veidi. Ârzemju braucieni aizstâvçja lielâkus un populârâkus, un tâdçjâdi - daudz bieþâk. Paðlaik jûs varat viegli iegâdâties sevi atlikuðajâ kontinentâ, kur ir pilnîgi jauna mâksla un oriìinâli. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete, ko var izkraut arî Âzijâ, Âfrikâ vai ârzemçs. Tiek pielâgota arî politiskâ situâcija pasaulç. Pçc tam, kad Ðengenas zona ir atcelta, lielâkâ daïa Eiropas nolîguma iespçju un visi tâs iedzîvotâji var viegli ceïot pa valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas ir atkarîgs no jaunu ârvalstu tirgu iegâdes, bûs labs starpnieks, kurð labi iepazîstinâs ar piedâvâto piedâvâjumu. Mutiskâ tulkoðana ir ârkârtîgi svarîga. Polijas uzòçmums, kam palîdz tulks, var iekarot starptautiskos tirgus, tieði ierodoties ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu grupas pârstâvju vizîte savâ rûpnîcâ bûs ïoti vienkârða tulka klâtbûtnç. Bez tulkotâja politiskâs sanâksmes starptautiskâ lîmenî nevarçja notikt. Personas, kas zina konkrçtu kultûru, klâtbûtne palîdz izvairîties no neveiksmçm un neskaidrîbâm. Tas ir vçrtîgs pieauguðo sarunâs, kur daþreiz mazie priekðmeti var ietekmçt darîjuma veiksmi.