Balto rokassomu modes skate

Pagâjuðajâ sestdienâ notiks jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza ar apvienoðanâs sezonu. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkajâ brîdî, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To vçrtîba bija pilnîgi normâli un sareþìîti audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus vislielâk pârvietoja ar gaisîgiem, krâsainiem maxi svârkiem pilnîbâ atvçrtâ tamborçjumâ. Viòu apbrînojums bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietnu apìçrbu dizaineri sievietçm, cita starpâ, ir piedâvâjuði pîtas cepures ar tîriem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un tautas ziediem.Pçc ðîs izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta tieði ðai iespçjai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Lieli ienâkumi no attâlâs izsoles tiks pieðíirti jûsu bçrna mâjâs. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas draudzîgas un siltas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti reaìçjuði uz savu izstrâdâjumu pârdoðanu, un, kad pârdoðanas materiâls bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija tagad nonâks uzòçmumos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt datoru veikalu, kurâ bûtu pieejamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu zîmols ir dzçriens no tuvâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðobrîd galvenokârt labâkie drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Kâds uzòçmuma darbîbas periods ir labas poïu dizaineru priekðrocîbas. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi no rîta, iepazîsies ar mazâm rindâm. Ðîs kolekcijas iet caur ðo îpaðo dienu.Ðîs struktûras panâkumi daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri klientu vidû, gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi pieminçt paðas saòemtâs balvas, un tas apstiprina, ka rezultâti ir visaugstâkie.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs