Avarijas apgaismojuma intensitate

Cik svarîgi tagad teikt, bûtu grûti iedomâties veikt citas darbîbas, ja nebûtu pieejama elektroenerìija. Un, kad tas ir zinâms, reizçm tas sasniedz daþâdus bojâjumus, pârspriegumus vai apkopes darbus, kas izraisa to, ka tie nav îss elektroapgâdes trûkums. Ðâdam notikumam vienmçr jâizveido, it îpaði, ja ir ieteicama publiska iekârta. LED avârijas apgaismojums ir ïoti noderîgs, un to var veiksmîgi ievietot citos tirdzniecîbas centros, automaðînu salonos, kâ arî teâtri un varâ, daudzos ârvalstu uzòçmumos.

Papildus tam, ka ðis apgaismojums ir rezerves gaismas avots, tam ir vçl viena svarîga funkcija. Proti, to ïoti bieþi salîdzina ar citiem ceïiem, kas noved pie evakuâcijas izejâm. Pateicoties tiem, jebkâdu draudu gadîjumâ ar ugunsgrçkiem saistîti pierâdîjumi var droði nodroðinât risinâjumus no konkrçtas iekârtas, neatkarîgi no tâ, cik lielâ mçrâ tas attiecas uz izmantojamo platîbu. Ir vçrts ieguldît ðajâ pieejâ, jo, pateicoties tam, jûs varat òemt vçrâ, ka, ja rodas grûtîbas ar elektroenerìijas piegâdi, cilvçki, kas meklç çku, nebûs panikas.

Balstoties uz ðâdu apgaismojumu, ir svarîgi to precîzi sakârtot tâ, lai, ja man ir nepiecieðams, to neizmantoðu, skaidri neizmantojot atðíirîbu starp pamata apgaismojumu un avârijas situâciju. Svarîgi ir arî prasmîgi uzstâdît avârijas lukturu tehniskos parametrus pçc iespçjas vieglâk, ja koridoros ir arî tumsîba arî dzîvokïos. Ðâdi apgaismojums darbojas galvenokârt priekðmetam, kur elektroapgâdes trûkums ir daudz sareþìîts un nodroðina, ka nav iespçjams veikt konkrçtam objektam raksturîgo darbu.

Izvçloties avârijas apgaismojuma veidu, tiks radîta nozîme, paturot prâtâ, ka katra objekta koridoriem ir jauns platums, un sienâm ir atðíirîgs augstums. Pârdoðanâ var atrast tos, kas veido taisnstûra korpusu, ir vairâk nekâ visi. Lai ðâds apgaismojums bûtu ïoti precîzs sievietçm, kas ir atkarîgas no tâ, kâ atstât objektu, tâs tiek piedâvâtas kopâ ar veselîgâm piktogrammâm, piemçram, bultiòu, kas norâda virzienu, kâdâ jâiet, lai atstâtu konkrçtu objektu.