Automatiska burvju griezcjs

Tâpçc griezçjs ir iestâde, kas sagrieþ pârtikas produktus. Ir arî ðíçlçji, kas piespiesti atseviðíiem produktu veidiem, ja tie ir arî universâli. Ðâds griezçjs, kas pieðíirts îpaðiem konservu veidiem, ir, piemçram, gaïas griezçjs vai maizes griezçjs.

Protams, jûs varat tikties arî ar universâlo griezçju, kas savâc gan ðíçlçs, gan desas.Ir vçrts atcerçties ðâdu çrtîbu tuvâ virtuvç. Pirmkârt, jo ðâdu ðíçlçju cenas nav augstas, ja mçs ieguldâm mazâk specializçtâ ierîcç, un, kad mçs zinâm, ka tas nav noderîgs virtuvç. No ðâdas maðînas iegûst ïoti daudz laika. Brokastis parasti tiek organizçtas no rîta, un, protams, tâ nav pçdçjâ reize. Âtrâka sistçma ir veidot desu vai maizi ðíçlîtç, nekâ nogurst ar nazi, kas ne vienmçr ir augsta vai pielâgota ðâdai pârtikas produktu metodei. Daudzas sievietes, pateicoties tam, ka çkâ nav tâds çdiens, atdod komandâ no maizes iegâdes sams. Viòi ir tiesîgi saòemt maizes izcirtni. Viòam vajadzçtu domât par to, ka vienmçr ðâda maize ir daþas svaigas nekâ visa. Pçrkot veselu maizi, mçs varam to pagatavot maizes ceptuvç tieði no krâsns.Svarîgi ir arî tas, ka ðâdâ ðíçlîtâjâ jûs varat regulçt griezto gabalu platumu. Mçs arî atceramies, ka gabali tieðâm iznâks vienâdâ garumâ. Grieþot ar regulâru nazi, mçs to nevaram saturçt. Bieþi vien izòçmumi ir plaðâki vienâ vietâ, ðaurâkâ ðíirnç, un, protams, nav tik biezi, kâ mçs vçlçtos. Ir arî ïoti svarîgi, ka ðâds griezçjs ir ïoti funkcionâls. Tâ nav pçdçjâ no specializçtajâm iekârtâm, uz kurâm mums ir norâdîta informâcija, pretçjâ gadîjumâ mçs nezinâm, ko ar to darît. Redzot ðâdu ierîci, mçs uzreiz domâjam, kâ tas tiek darîts. Mums nav nepiecieðamas nekâdas instrukcijas vai ðie treðo puðu komentâri. Papildu pogas, piemçram, grieðanas biezums, tagad ir skaidri aprakstîtas uz paðas grieðanas maðînas.Kâ redzat, ðis griezçjs ir ïoti delikâts lîdzeklis, lai atvieglotu to raðanos virtuvç. Ir vçrts uzòemt ðâdu trauku un saglabât datumu un nervus.