Augiu sasmalcinadanas spcle

Dârzeòu drupinâtâjs nav jûsu virtuvç nepiecieðamais aprîkojums tikai ar ïoti labu pârliecîbu. Ikviens mâjâs zina, ka pastâvîga dârzeòu sagrieðana var patieðâm nogurdinoða, jo îpaði, ja jûs gatavojat lielu salâtu ìimenes sanâksmei. Ðajâ gadîjumâ îpaði vçrts izmantot smalcinâtâju, kas palîdzçs sagatavot çdienus ne tikai îpaðiem gadîjumiem, bet arî ikdienâ.

Smalcinâtâjs nav ârkârtîgi svarîgs çdiens, un tas neaizòem visu galda virsmu, tâpçc pat cilvçki, kas dzîvo pilîs vai îres mâjâs, var nolemt iegâdâties smalcinâtâju. Iekârta sagrieþ un sagrieþ dârzeòus un produktus, tâpçc minûtç mçs varam izgatavot ìimenes augïu salâtus bez velmçðanas ar noteiktu grieðanu mazos gabaliòos. Daþi uzòçmumi piedâvâ modeïus, kas ne tikai sagrieþ dârzeòus, bet arî sasmalcina ledus. Ja mums nepatîk interesçt ledus sasmalcinâðanu, ðî partija noteikti bûs tâ vçrta. Ir vçrts nedaudz ietaupît tîrâkos piemçros, kas satricina ne tikai dârzeòus un produktus, bet arî, piemçram, riekstus, kas var bût ideâls papildinâjums visiem salâtiem. Daþi smalcinâtâji darbojas arî kâ sulu izgatavoðana. Tas ir neticami praktiski, jo regulâri piedzçries svaigi spiestu augïu sulas pozitîvi ietekmç jûsu veselîbu, un esam priecîgi, ka mums ir labs starojuma izskats. Paðlaik ts "zaïâs sulas" vai tâs, kurâm mçs çdam dârzeòus vai zaïus augïus. Mçs radîsim garðîgas kompozîcijas, vienlaikus saglabâjot lapu kâtiòus, bumbierus, vînogas, kivi, un pat seleriju. Maiòu smalcinâtâjs var tikt izmantots, lai izveidotu salâtu vakariòâm, izmantojot tomâtus, guríus, Pekinas vai romieðu salâtus un redîsus lîdz pçdçjam. Turklât mçs varam izspiest burkânu sulu (ja vien mçs esam tik liels dzirnaviòas modelis, jo burkâns ir ïoti dziïi un pieejamie modeïi to nevar atrisinât. Kas ir labi, mçs varam arî sagriezt kartupeïu pankûkas.