Atvieglojums kases aparatu iegadei tirdzniecibas gramatas

Bioretin

2015. gadâ kases aparâta izmantoðanas nolûkâ parâdîjâs jauni produkti. Kopâ ar 2014. gada 4. novembrî parakstîto likumu ir palielinâjusies uzòçmçju grupa, kurai nepiecieðama kases iegâde.Fiskâlajam kasei nav jçgas mazumtirdzniecîbas aizdevumam, tas rada jaunas pârdevçjas piegâdes un pakalpojumu ietvaros.

Ja tas ir paredzçts piegâdei, tad no ðî brîþa kases aparâtam bûs jâbût smarþu un tualetes ûdeòu piegâdâtâjam. Uz lidmaðînâm piegâdâtie produkti nav iekïauti. Uzòçmumi, kas sniedz ðâdus pakalpojumus: ðíidrâs gâzes piegâde, produkti, kurus var izmantot dzinçju degvielas vai to piedevu, piekabju, piekabju, dzinçju, tabakas izstrâdâjumu, alkoholisko dzçrienu, radioiekârtu, telefona, sakaru iekârtu, fotoiekârtu, vai Kases aparâta izmantoðanai ir nepiecieðami arî kompaktdiski un DVD, kâ arî kaseðu lentes, magnçtiskâs lentes un disketes. Tas izriet arî no ciparu datu piegâdâtâjiem un analogajiem datu nesçjiem, kas reìistrçti, kad tie tika reìistrçti un reìistrçti.Sniedzot palîdzîbu, viòi parâdîjâs daudz vairâk, nekâ veiksmîga piegâde. Fiskâlajam kases aparâtam mazumtirdzniecîbas jomâ nav jçgas ðâdos gadîjumos: mehânisko transportlîdzekïu, motociklu un mopçdu remonts (arî riepu, riteòu remonts, to ievieðana, atjaunoðana un atjaunoðana, tehnoloìiju pârskatîðana un transportlîdzekïu testçðana, rokas bagâþas pârvadâðana ar taksometriem, aprûpe medicînas pakalpojumi, ko piedâvâ ârsti un zobârsti, un pat frizieru, kosmetologa un kosmetoloìijas pakalpojumu pakalpojumi. Çdinâðanas pakalpojumiem, ko nodroðina stacionârie priekðmeti (mûsdienu sezonas laikâ un çdinâðanas pakalpojumos, ir jâbût arî kases aparâtam bez pârdoðanas aizdevuma iemesla. Kas ir labs, juridiskie pakalpojumi (piemçram, advokâta piedâvâtie pakalpojumi un notâru sniegtie juridiskie pakalpojumi ir iekïauti pçdçjâ grupâ.Fiskâlais kases aparâts bez jebkâda iemesla mazumtirdzniecîbas maksimâlajam apjomam attiecas tikai uz mazumtirdzniecîbu vai pârdoðanu, ja fiziskas personas neveic uzòçmçjdarbîbu. Veiksmîgi, kad vîrieði ir tikai uzòçmumi, iestâdes un tirdzniecîbas vietas iepriekðminçtajâ augstajâ lîmenî, nav nepiecieðams veikt kases aparâtu.Jâatceras, ka likums attiecas uz visiem iepriekð minçtajiem, ne tikai jauniem nodokïu maksâtâjiem. Attiecîbâ uz nodokïu maksâtâjiem, kuriem nebija jâreìistrç pârdoðana, izmantojot kases aparâtus, 2015. gada sâkumâ iegâdâjâs fiskâlo kases aparâtu, izveidoja fiskalizâciju un ziòo birojâ. Jums ir tikai pçdçjie divi mçneði.