Atskaitidana no kases iegades

2015. gadâ, pateicoties Finanðu ministrijai, ir ievçrojami samazinâjies to nodokïu maksâtâju skaits, kas izriet no atbrîvojuma no pienâkuma reìistrçt pârdoðanas ar ierakstîðanas ierîcçm. Tas nozîmç, ka kases aparâts vai fiskâlais printeris ir bûtisks pirkums gandrîz visiem uzòçmumiem.

Bliss Hair

Daþu gadu laikâ pakâpeniski tiek ieviestas izmaiòas noteikumos, 2016. gadâ nekas nav mainîjies, bet 20 000 tûkstoðu robeþa, kas izriet no pienâkuma nodroðinât ðâdas ierîces, pat mazie mazumtirgotâji ðíçrso diezgan âtri.Tâtad, ko jûs izvçlaties, kuru çdienu vislabâk izbaudîs labi zinâms uzòçmums? Kâda ir atðíirîba starp printeri un kases aparâtu?Kases aparâts ir mazumtirdzniecîbas piederums, kura darbîba ir nodokïu ieòçmumu izsniegðana. Parasti tas sâkas mazos un vidçjos veikalos, bet tajâ paðâ laikâ tas darbojas lielâs iestâdçs. Protams, ir daþâdi ðo iestâþu veidi, piemçram, pârnçsâjamie (dodas uz baterijâm, kas ir derîgi nozîme, kur ir elektroenerìijas piegâdes vietas arî cilvçkiem, kuri bieþi pârvalda savu finanðu darbu klienta rûpnîcâ. Ðâdâ grupâ ietilpst cita veida pakalpojumu sniedzçji, piemçram, remonta pakalpojumi, pârdevçji no durvîm lîdz durvîm un pat juristi. Kases aparâtu priekðrocîbas ir zemâkas iegâdes izmaksas nekâ printeri, un neapðaubâmi tas, ka pârdevçjam ir nepiecieðams apkalpot.Novitus fiskâlais printeris tiek izmantots, lai rakstîtu ieòçmumus no ieòçmumu pârdoðanas un saòemðanas. Tomçr galvenâ atðíirîba ir tâ, ka tâ nevar strâdât vienatnç, tai ir jâstrâdâ ar datoru, kas ir piemçrota pârdoðanas programma. Ðo risinâjumu îpaði izmanto filiâles, kas ir ïoti bagâta tirgus bâze un kas jau ir aprîkotas ar datoriem, kas aprîkoti ar pârdoðanas programmatûru, piemçram, PVN rçíinu veidoðanai. Printera pievienoðana dod iespçju ne tikai izdrukât èekus vai rçíinus, bet arî ïauj automâtiski uzglabât preces (jau saòemðanas laikâ. Citi ieguvumi, ko ðis instruments ir, ir iespçja pârbaudît preèu noliktavas (izmantojot pârdoðanas programmu un daþâdu atlaiþu izmantoðanu, piemçram, "nopirkt divas par vienu cenu." Printeru trûkumi neapðaubâmi ir augstas iepirkuma cenas un nepiecieðamâ atbilstîba datoram.