Atmosfcras spiediens dodien gdaoska

Mçría dozatori tiek atskaòoti cieði noslçgtu putekïu tvertòu priekðâ, kas darbojas zem spiediena no cita atmosfçras spiediena. Mçría dozatori ïauj iztukðot tvertnes bez dekompresijas. Ðûnu dozatoru izmantoðanas nosacîjums nav lielâks par 200 ˚ C un nav putekïu agresivitâtes.

Darbîbas principsÐûnu dozatora darbîbas princips ir nedaudz vienkârðs. Putekïi no tvertnes ieplûst caur ieplûdes atveri, un drîz vien tas tiek virzîts ðûnâs ar mainîgâ cilindra spârniem. Dispenseri var tikt izmantoti vairâkos citos veidos. Var bût arî daþâda lieluma ieplûdes un izplûdes atveres un joprojâm atðíirîga darba kapacitâte, kas ir vçrsta uz m3 stundâ. Ierîces pasûtîðanas brîdî bûs jânorâda izsmidzinâtâja maríçjums un norâde par putekïu temperatûru.

DC bloka dozatorsDzçrieni no cilvçka dozatoriem ir DC ðûnu dozçðanas ierîce. Tâ tika izgatavota ar vçlmi pastâvîgi izdalît brîvus un smalkgraudainus materiâlus. Jo îpaði tie ir: graudi, graudaugi, pipari, piena pulveris, garðvielas, cukurs, sâls, filtrçðanas ðíidrumi utt. Ierîce parasti sâkas kâ iepakojuma lînijas tehnoloìiskâ aprîkojuma elements, svçrðana, dozçðana un pneimatiskais transports.

summçðanaDzçrieni no ðûnu dozatoru aprîkojuma elementiem var bût elektriskâs kastes ar invertoru. Pateicoties viòiem ar prasmi, bûs svarîgi izvçlçties dozatora veiktspçju, lai apmierinâtu konkrçtâs raþoðanas grupas vajadzîbas. Ierîce darbojas ar skâbi izturîgu vai oglekïa tçraudu. Modeïi, kas izgatavoti no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda, atbilst visâm veselîbas prasîbâm un ir paredzçti sodîðanai rûpnieciskajâ jomâ, jo îpaði íîmijas nozarç.