Arvalstu uzocmcja filiales finandu parskats

PVN likuma grozîjumi, kas stâjâs spçkâ no 2015. gada 1. janvâra, padarîja kases aparâtus par neaizstâjamu elementu, kas veido platformu biznesa norçíiniem. Jâatzîst, ka ne visâm personâm, kas izveidojuðas ekonomisko kampaòu, jâbût ðâdam kases aparâtam.

Atbrîvoðana no pienâkuma veikt kases aparâtuKases aparâti nav nepiecieðami cilvçkiem, kuru ikgadçjie pirkumi nepârsniedz PLN 20 000, bet pienâkums veikt kases aparâtu attiecas tikai uz uzòçmumiem, kas pârdod finanðu personâm un lauksaimniekiem. Vienlaikus uzòçmumiem, kas plâno veikt norçíinus ar kases aparâtu, jâreìistrç katrs darîjums, kas noticis pçc kases aparâta iegâdes. Uzòçmumiem, kas nâkamajâ gadâ pârsniedza savu pârdoðanas apjomu PLN 20 000 apmçrâ, jâsâk reìistrçt ieòçmumus, izmantojot kases aparâtu pçc 2 mçneðiem no dienas, kad tie pârsniedza limitu. Finanðu savienîbâm nav jâbût uzòçmumiem, kas sniedz izglîtîbas, finanðu, apdroðinâðanas un telekomunikâciju pakalpojumus.Atbrîvojums naudas pirkðanaiKases aparâta iegâde ir vairâku simtu zlotu pasûtîjums, tomçr uzòçmçjs, kas iegâdâjas kases aparâtu, var radît izrâvienu lîdz pat 90% no pirkuma vçrtîbas, atskaitâms nevar pârsniegt 700 zlotus. Lai veiktu ðâdu atskaitîjumu, uzòçmçjam, kas iegâdâjies kases aparâtu, pirms tâs izmantoðanas ir jânodroðina vienkârða nodokïu iestâde vienkârðâ nodokïu iestâdç, jânorâda kases aparâta lietoðanas vieta ar pirkuma dokumentu un sertifikâts par atbilstîbu reìistrâcijas ierîcçm saskaòâ ar PVN likumu. Tomçr kases aparâta iegâdei pieðíirto atlaidi ir svarîgi zaudçt, ja kasç netiek apkalpoti. Kopâ ar likumu speciâlistu dienestos vismaz reizi 25 mçneðos jâapkalpo pârdoðanas reìistrçðanas ierîces.Kases aparâts ir lîdzîgs pienâkumam uzglabât izsniegto kvîðu kopijas (2 gadus un dienas, nedçïas un mçneða pârskatus (5 gadus no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tie tika sadalîti. Protams, kasierim ir pienâkums izsniegt sâkotnçjos èekus klientiem.