Apmaciba lombarda darbiniekiem

Jebkurâ izvçlçtajâ vietâ personai jânodroðina atbilstoða apmâcîba, kas viòam dod tiesîbas veikt konkrçtu darbu. Darbinieku apmâcîba parasti tiek ieteikta cilvçkiem, kuri darbosies noteiktâ datumâ un precîzi zinâs, kâda ir konkrçtâ vieta. Apmâcîbas jâveic speciâlistiem, kas îpaði paredzçti pçdçjâm lomâm. Lai apmâcîba bûtu veiksmîga, darba devçjs vçlçtos païauties uz pamatprincipiem, kas piekrît vingrinâjumiem un ðâda ieguldîjuma jçgai cilvçkam.

Personâla apmâcîba var dot uzòçmumam daudz priekðrocîbu. Ilgu laiku ir zinâms, ka laba uzòçmuma darbîba ir lieliski un radoði cilvçki. Uzòçmumiem, kas nepiedâvâs apmâcîbu saviem viesiem, draud zaudçt taisnîgos vîrieðus un apturçt uzòçmuma attîstîbu. Uzòçmumam ir jâpârdod savi darbinieki attîstîbai, apmâcîba ir padziïinâta zinâðanu un ar to saistîta iespçja iegût paaugstinâjumu. Ja uzòçmums vçlas palikt tirgû, tam ir jâskatâs perspektîvâ, jâsniedz viens otram daþâdas rakstzîmes un uzdevumi. Tikai ðajâ procedûrâ var nopirkt panâkumus.

Lai vingrinâjums bûtu efektîvs, tas ir rûpîgi jâizvçlas. Tâtad, ko viòð saka? Uzòçmumam ir jâatver un jâatbilst tâdam lîmenim, lai konkurence tiktu praktiski nulle. Pirmkârt, ir nepiecieðama maksimâla paðkritika, kas darba devçjam ïaus redzçt savus trûkumus un, iespçjams, pat tos ierobeþot. Mçs varam sniegt trîs apmâcîbu veidus, kas palielinâs darbinieku kvalifikâciju. Pirmais lielais ir arodmâcîbas, kam seko apmâcîba mîksto prasmju apguvç, vienlîdz svarîga valodu apmâcîba un attiecîgâ daïa, t.i., veselîbas un droðîbas apmâcîba.