Apicrbu rathotajs pcc pasutijuma

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza ar apvienoðanâs sezonu. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tika izveidots pçc iespçjas mazâk, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja tikai spçcîgus un delikâtus audumus ar âtrâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. Viòus cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas radîta paðreizçjai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika pârdotas daþas svarîgâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas noderîgas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki daudzas reizes ir zaudçjuði savu produktu izsoles, un kopð pârdoðanas bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija nonâks pie punktiem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir atvçrta tieðsaistes tirdzniecîba, kas bûtu vainojama apgrieztâs kolekcijâs nekâ veikalos.Mûsu apìçrbu kompânija ir vienkârða ar izcilâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, kas ir mûsdienu, pirmkârt, labâkie drçbnieku, ðuvçju un dizaineru darbinieki. Kâdu ðîs vçrtîbas posmu iegûst kolekcijâs apmaiòâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti veiksmîgas, jo daudzi pirms veikala ievietoðanas vietâ, kas ir gatavi no rîta, jau atrodas lielâs rindâs. Ðîm kolekcijâm ir tâda pati diena.Ðîs iestâdes produkti jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu popularitâti gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir saòçmusi, un kas pârbauda, vai materiâli ir vislabâkâs kvalitâtes.

Formexplode

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs