1 pielikuma kases aparats

Kasieres iegâde ir milzîgs ieguldîjums, tâpçc, izvçloties ierîci, ir vçrts apsvçrt daþas svarîgas lomas. Kases aparâtu izvçle pieaug, tâpçc visi var izvçlçties ierîci, kas kopumâ garantç tâs vajadzîbas. Kas ir vçrts izrakstîðanâs laikâ? Tâ kâ finanðu lîdzekïu izvçle ir vçl plaðâka, atbildes, kas mums vajadzîgas, lai atbildçtu pirms ðâdas ierîces iegâdes, nâk ar gadu.

Dr Extenda

Viena no svarîgâkajâm lietâm ir noteikt, kâdi parametri ir konkrçtam fiskâlajam reìistram un kâdas funkcijas bûs svarîgâkâs Polijas gadîjumâ. Tâpçc mums ir jâatbild par pçtîjumiem, vai mûsu fonds strâdâs uz noteiktu, precîzi noteiktu pozîciju, vai arî mobilitâte mums ir svarîgâka. Ja mçs esam ideja rîkoties zemç, labâkais mums ir neliela fiskâlâ summa, kas tomçr varçsim izvçlçties viens ar otru. Tas runâ, cita starpâ advokâti, kosmetologi un automobiïu mehâniíi, kuriem darbîbas joma ir svarîgs papildinâjums darbîbai, ko viòi vada. Ðobrîd, ja mçs vçlamies turpinât darbu noteiktâ vietâ, mçs varam vçlçties starp vienu kases aparâtu un datoru kases aparâtu, kas paðlaik strâdâ ar nodokïu printeri. Jo tâlu mçs saskaòojam kases aparâtu ar savu biznesu - jo labâk. Lai pçc iespçjas pârbaudîtu individuâlâs vajadzîbas, mums ne tikai jâatspoguïo uzòçmçjdarbîbas veids, bet arî tas, cik daudz klientu mçs katru dienu atpazîsim.Pçrkot kases aparâtu, mums ir jâapsver arî tas, vai mçs vçlamies, lai drukâðanas iekârta kopçtu èekus, vai arî, ja mçs vçlamies, lai tâs iegâdâtu fiskâlâs summas par izsniegto èeku elektroniskajâm kopijâm. Atcerieties, ka mums ir jâiegûst ðâdas kopijas, jo revîzijas gadîjumâ mçs esam atbildîgi par to parâdîðanu Nodokïu biroja iedzîvotâjiem.Ja mçs esam pârsteigti par to, kâ iegâdâties izcilâko fiskâlo kases aparâtu, mums ir jâapgûst arî ar ðâdu ierîèu pazîstamu raþotâju likumu un jâapzinâs, kâdi zîmoli visbieþâk parâdâs to elementâ. Ir vçrts jautât par to pârdevçju aizsardzîbu, kuri var sniegt mums daudz svarîgas informâcijas. Ðie paði pârdevçji nekavçjoties jâjautâ par to, vai viòi arî spçlç ar to ierîèu servisu, ko tie publicç. Kases aparâta iegâde uzòçmumâ, kas vienlaicîgi pamostas ar tîmekïa vietni, kas mums atvieglo dzîvi nâkotnç.